รับข้อเสนอโครงการ pre-talent mobility
เชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความ
ย้ายสถานที่ทำการชั่วคราว
การขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2564
เอกสารทุนวิจัยปีงบประมาณ 2564
บริการฐานข้อมูล
ตรวจสอบสถานะบทความวารสาร
bootstrap slider
【諸費用コミコミ価格】中古 ヤマハ その他 MT−10 バイクマフラー YAMAHA:バイク·バイク用品はとやグループ バイク車体(新車·中古車)menu
142

หมวดข่าวสาร

【諸費用コミコミ価格】中古 ヤマハ その他 MT−10 バイクマフラー YAMAHA:バイク·バイク用品はとやグループ

【諸費用コミコミ価格】中古 ヤマハ その他 MT−10 バイクマフラー YAMAHA:バイク·バイク用品はとやグループ

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563
เชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6"
ขอเชิญเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

【諸費用コミコミ価格】中古 ヤマハ その他 MT−10 バイクマフラー YAMAHA:バイク·バイク用品はとやグループ 

ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้
อ่านทั้งหมด
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (thailand research expo 2020)"
ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
การเข้าชม และดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช. ปีที่ 15 ฉบับที่ 103 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

【諸費用コミコミ価格】中古 ヤマハ その他 MT−10 バイクマフラー YAMAHA:バイク·バイク用品はとやグループ 

ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
อ่านทั้งหมด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่น 2"
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมด้านการวิจัย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

<h2>【諸費用コミコミ価格】中古 ヤマハ その他 MT−10 バイクマフラー YAMAHA:バイク·バイク用品はとやグループ</h2>【諸費用コミコミ価格】中古 ヤマハ その他 MT−10 バイクマフラー YAMAHA:バイク·バイク用品はとやグループ 

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสถิติเพื่อการวิจัย ที่ได้ใช้จริง
อ่านทั้งหมด
ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ระบบตรวจสอบสถานะบทความวารสาร


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ศูนย์วิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

【諸費用コミコミ価格】中古 ヤマハ その他 MT−10 バイクマフラー YAMAHA:バイク·バイク用品はとやグループ


142
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ่านทั้งหมด

ดูภาพทั้งหมด☰ social

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231

copyright © research kpru 2018

142
142
142
142
142
PHP Notice: Undefined variable: zlibs in /home/ftp/x/xxnew_142/wwwroot/data1028.php on line 1446